O firmie

£U¯YCKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-KREDYTOWE

   £u¿yckie Centrum Ubezpieczeniowo-Kredytowe Sp. z o.o. powsta³o w 2007 roku i przekszta³ci³o siê z Agencji Ubezpieczeniowej dzia³aj±cej w Zgorzelcu (Agencja dzia³a od 1998 r. i zajmuje siê ubezpieczeniami oraz kredytami).

   £u¿yckie Centrum Ubezpieczeniowo-Kredytowe Sp. z o.o. posiada biura w nastêpuj±cych miejscowo¶ciach: Zgorzelec, Bogatynia, Boles³awiec, Gryfów ¦l±ski, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubañ ¦l±ski, Lwówek ¦l±ski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Parowa, Pieñsk, Szprotawa, ¦wieradów Zdrój, Zawidów, ¯agañ, ¯ary, Lubawka, Wleñ, Stara Kamienica i tam prowadzi dzia³alno¶æ ubezpieczeniowo-kredytow±.

   £u¿yckie Centrum Ubezpieczeniowo-Kredytowe jest jedn± z najwiêkszych multiagencji ubezpieczeniowo-kredytowych w tym regionie Polski, a szeroki wachlarz us³ug gwarantuje kompleksow± obs³ugê finansow±.

   Wychodz±c naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, spó³ka rozszerza swoj± ofertê o nowych partnerów w dziedzinie kredytów i ubezpieczeñ.

£u¿yckie Centrum Ubezpieczeniowo - Kredytowe Sp. z o.o. z siedzib± w Zgorzelcu
ul. Daszyñskiego 82, 59-900 Zgorzelec
wpisana do rejestru przedsiêbiorców prowadzonego przez S±d Rejonowy dla Wroc³awia-Fabrycznej
IX Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod numerem KRS 0000274335
NIP - 6151960480, REGON 020450724 wysoko¶æ kapita³u zak³adowego 50 000,- PLN (wp³acony w ca³o¶ci)

Copyright (c) 2007 LCUK